Epidromia rotundata - Hodges#8585.3 (Ferguson's Epidromia Moth)